Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa

Địa chỉ: Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa.

Công trình thực hiện:

– Đo đạc địa hình, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Dịch vụ công cộng Khu kinh tế Nghi Sơn.

– Đo đạc địa hình, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Phi thuế quan Khu kinh tế Nghi Sơn.

– Đo đạc địa hình, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Trung tâm Khu kinh tế Nghi Sơn.

Các tin tức khác