CƠ QUAN VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Thiết kế cảnh quan sân vườn Cơ quan Văn phòng Chính Phủ

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Thời gian: Năm 2000

Các tin tức khác