Văn bản pháp quy

File Mô tả Ngày thêm Dung lượng Lượt tải
pdf Thong tu 05_2017-TT-BXD TT hướng dẫn xác định, quản lý chi phí QHXD và QH đô thị
25.07.2017 10:39 566 KB 834
pdf BXD_12-2016-TT-BXD Thông tư quy định hồ sơ của Nhiệm vụ đồ án QHXD vùng, QH đô thị và QHXD khu chức năng đặc thù
25.07.2017 11:13 16 MB 854
doc LUẬT QUY HOẠCH .QUỐC HỘI 2017 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc Hội ban hành ngày 24/11/2017
02.01.2018 10:48 166 KB 715
doc Luat-Xay-dung-16-2003 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 ngày 26/11/2003
02.01.2018 10:47 191 KB 704
pdf Nghị định 37//2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
15.05.2019 10:50 5 MB 219
pdf Nghị định 100/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
15.05.2019 10:56 2 MB 179
pdf Nghị định 42/2017/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ĐTXD
15.05.2019 11:00 992 KB 174
pdf QĐ số 79/QĐ-BXD Quyết định về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
15.05.2019 11:01 2 MB 212
pdf Nghị định 59/2015/NĐ-CP 15.05.2019 11:04 3 MB 192

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn