KHU CÔNG NGHỆ CAO LÁNG – HÒA LẠC

Quy mô: 270ha

Thời gian: Năm 2005

Các tin tức khác