KHU CÔNG NGHIỆP SÀI ĐỒNG B – HÀ NỘI

Quy mô: 75ha

 

 

Các tin tức khác