QHCT KHU ĐÔ THỊ ISG NAM SƠN – HẠP LĨNH

Chủ đầu tư: ISG Capital Group – Hàn Quốc

Địa điểm: Tỉnh Bắc Ninh

Quy mô: 402,5ha

Thời gina: Năm 2007

Bài đã đăng:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn