Thi công tòa nhà văn phòng

Chủ đầu tư : Công ty CP Thủy điện Quế Phong

Thời gian thực hiện:   Tháng 2/2014 – 12/2014

Các tin tức khác