KHU CÔNG NGHIỆP TÂY PLEIKU

Quy mô: 600ha

Địa điểm: Thành phố Pleiku – tỉnh Gia Lai

Thời gian: Năm 2006

Các tin tức khác