NÚT GIAO THÔNG NGÃ TƯ SỞ

Phương án tổ chức nút giao thông Ngã Tư Sở

Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Thời gian: Năm 1999

Các tin tức khác