PHƯƠNG ÁN ĐƯỜNG KÈ VEN SÔNG ĐÀO

Địa điểm: Thành phố Nam Định

Thời gian: Năm 1998

Các tin tức khác