Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Xã Tân Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa.

Thời gian thi công: Thanh Hóa 2019
Chủ đầu tư: UBND Xã Tân Thọ, Nông Cống

Các tin tức khác