Nhà máy dệt An Phước – Cẩm Thủy – TH (Hạng mục: Nền + mương cap)

Tổng thầu: Công ty TNHH Xây dựng và TM Collab Việt Nam

    Thời gian thực hiện dự án: 2017

Các tin tức khác