Sở xây dựng Quảng Ngãi

Địa chỉ: Thành phố Quảng Ngải

Công trình thực hiện:

– Đo đạc địa hình, Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Trung tâm hành chính Quảng Ngãi.

– Quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

– Quy hoạch khai thác Khoáng sản làm Vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất Xi măng tỉnh Quảng Ngãi.

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn