QH VLXD TỈNH KON TUM

Quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Thời gian hoàn thành: Năm 2010

Các tin tức khác