NÚT GIAO THÔNG KIM LIÊN – ĐẠI CỒ VIỆT

Phương án tổ chức nút giao thông Kim Liên – Đại Cồ Việt

Thời gian: Năm 1999

 

Các tin tức khác